ONLİNE BİLDİRİ SİSTEMİ


Kabul edilen "Poster Bildiriler" için tıklayınız.

Kabul edilen "Sözlü Bildiriler" için tıklayınız. • Bildiriler kongre web sayfası üzerinden gönderilecektir.
 • Bildiri sahibine e-posta ile alındı mesajı iletilecektir.
 • Hakem değerlendirmesi sonrasında bildirinin kabul edilip edilmediği, kabul edildi ise türü (Sözlü / Poster) sorumlu yazara e-posta ile bildirilecektir.
 • Değerlendirme süreci kongre web sayfasındaki bildiri sistemi üzerinden izlenebilecektir.
 • Kabul edilen bildiriler e- Kongre Kitabında yer alacaktır. Ayrıca tüm bildirilerin özetleri TAF Preventive Medicine Bulletin’da elektronik sayı olarak yayınlanacaktır.
 • Bildirinin Kongre Kitabında yer alması için bildiri yazarlarından en az birisinin kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir.

 • Sözlü sunum yapılacak bildiriler için sunum süresi 10 dakikadır.
 • Sunum için en fazla 10-12 slayt hazırlanması önerilir.
 • Projektör ve bilgisayar desteği sağlanacaktır.

 • Her bir poster yatay ekseni 70 düşey ekseni 90 cm. aşmayacak biçimde hazırlanmalıdır.
 • Poster yazıları 1 metre uzaklıktan rahat okunabilir büyüklükte olmalıdır.
 • Her posterin üst kısmında bildirinin, yazarlarının ve çalıştığı kurumların adı yazılmalı, sorumlu yazar altı çizili olarak belirtilmelidir.
 • Poster başlığındaki harflerin büyüklüğü en az 2,5 cm. olmalıdır.
 • Posterler, duyurulan günde ve yerde asılıp, kaldırılacaktır.

 • Bildirilerin en az 300 kelimeden oluşması önerilmektedir.
 • BİLDİRİLER AŞAĞIDA BELİRTİLEN "BİLDİRİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ'NE" GÖRE DEĞERLENDİRİLDİĞİ İÇİN KISA ÖZET GÖNDERMEYİNİZ. MÜMKÜNSE GENİŞLETİLMİŞ BİLDİRİ VEYA TAM MAKALE OLARAK GÖNDERİNİZ.
 • BİLDİRİLERİNİZİ TÜRKÇE VEYA İNGİLİZCE OLARAK GÖNDEREBİLİRSİNİZ.
 • İki tür bildiri gönderilebilir:
  • Araştırma
  • Derleme

Araştırma türü bildiriler:


 • Başlık: Büyük harflerle yazılmalı, kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalıdır.
 • Yazarlar: İsim sırasına göre sisteme kaydedilmelidir.
 • Giriş - Amaç: Araştırmanın konusu hakkında kısaca bilgi verilmeli, çalışmanın önemi, niçin yapıldığı ve çalışmanın amacı net bir şekilde belirtmelidir.
 • Gereç-Yöntem: Araştırmanın tipi, yeri, zamanı, evreni, örneklemi, veri toplama yöntemi, araştırmanın değişkenleri, verilerin analizi, kullanılan istatistik testler belirtilmelidir.
 • Bulgular: Çalışmanın bulgularının açık ve net şekilde okuyucuya sunulduğu bölümdür. Resim, tablo ve grafik eklenebilir.
 • Sonuç: Kısaca çalışmanın önemli sonuçları, mevcut bilgiye katkısı ve buna dayalı çıkarımlar, öneriler yer almalıdır.
 • Kaynaklar: Kaynak gösterim şekli isteğe bağlıdır. Ancak, kaynakların metin içinde numara verilerek gösterilmesi ve metinde geçtiği sıraya göre sıralanması önerilir.

Derleme türü bildiriler:

Derleme türü bildirilerin hazırlanış ve sisteme yükleniş şekli aşağıdaki gibi olmalıdır:

 • Başlık: Büyük harflerle yazılmalı, kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalıdır.
 • Giriş: Derlemenin neden yapıldığı, gerekçe ve amaç bu bölümde belirtilmelidir.
 • Yöntem: Derlemenin; ne zaman, hangi kaynaklar kullanılarak, kim tarafından, nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler bulunur.
 • Bulgular ve Tartışma / Elde edilen bilgiler ve irdelenmesi: Toplanan bilgiler genelden özele doğru, kavramsal çerçeve doğrultusunda düzenlenerek başlıklar halinde, kaynakları belirtilerek yazılmalıdır. Var olan bilgi ayrıştırılarak analiz edilir. Yeni sentezler, karşıtlıklar, soru ve sorunlara çözümler burada yer alır. Derlemeyi yapanın yorum ve sonuçları bu bölümde yer alır, bilgilere dayanmayan tartışma ve yorum yapmaktan kaçınılmalıdır.
 • Kaynaklar: Kullanılan yazılı ve diğer kaynaklar, isteğe göre düzenlenerek belirtilir. Ancak, kaynakların metin içinde numara verilerek gösterilmesi ve metinde geçtiği sıraya göre sıralanması önerilir.

S.No ARAŞTIRMA TÜRÜ bildirileri değerlendirme formu Çok Kötü Kötü Orta İyi Çok İyi
1 Bildirinin başlığı çalışmayı tanımlama açısından uygun mu? (Kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalı) 1 2 3 4 5
2 Çalışmanın konu olarak özgünlüğü 1 2 3 4 5
3 Çalışmanın önemi ve gerekçesi 1 2 3 4 5
4 Çalışmanın kongre ana temasıyla uyumu 1 2 3 4 5
5 Çalışmanın amacının net olarak belirtilmesi 1 2 3 4 5
6 Çalışmanın, yeri, zamanı, tipi 1 2 3 4 5
7 Çalışmanın evreni, örnek büyüklüğü ve örnekleme yöntemi 1 2 3 4 5
8 Çalışmaya alınma ya da dışlama ölçütleri 1 2 3 4 5
9 Çalışmanın veri toplama biçimi 1 2 3 4 5
10 Çalışmanın(bağımlı-bağımsız) değişkenleri 1 2 3 4 5
11 Çalışmada kullanılan istatistiksel yöntemlerin belirtilmesi 1 2 3 4 5
12 Araştırmanın bulgular bölümünün çalışmanın amaçlarına uygunluğu 1 2 3 4 5
13 Bulguların anlaşılır ve tarafsız bir biçimde ortaya konulması 1 2 3 4 5
14 Bulgularda istatistiksel analiz sonuçlarının sunumu 1 2 3 4 5
15 Bulgularda istatistiksel analizlerin uygunluğu 1 2 3 4 5
16 Çalışmanın önemli sonuçlarının belirtilmesi 1 2 3 4 5
17 Çalışmadan önemli/yararlı sonuçlar elde edilmiş mi? 1 2 3 4 5
18 Çalışma sonuçlarına dayanan önerilerde bulunulmuş mu? 1 2 3 4 5
19 Kaynaklar; yeterli sayıda, güncel, konu ile ilişkili ve uygun seçilmiş mi? 1 2 3 4 5
20 Çalışma anlaşılır şekilde mi yazılmış?
Bilimsel dil doğru kullanılmalı, makale çok uzun olmamalı, dilbilgisi ve kısaltmalarda hata olmamalı
1 2 3 4 5S.No DERLEME TÜRÜ bildirileri değerlendirme Formu Çok Kötü Kötü Orta İyi Çok İyi
1 Bildirinin başlığı:
Çalışmayı tanımlama açısından uygun mu? (Kısa, öz ve anlamlı olmalı, derlemenin içeriğini yansıtmalı, bildiriyi tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalı)
1 2 3 4 5
2 Derleme Konusu:
Konunun özgünlüğü ve derlemenin kongre ana temasıyla uyumu
1 2 3 4 5
3 Amaç:
Derleme konusunun önemi, gerekçesi ve amacı
1 2 3 4 5
4 Veri toplama biçimi:
Derlemenin ne zaman hangi temel kaynaklar kullanılarak, kim tarafından nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler
1 2 3 4 5
5 Derlemenin sistematiği:
Konu ile ilgili; tarihsel süreçler ve temel-klasik-geleneksel bilgiler irdelenmiş mi? Konu ile ilgili literatürde eksik veya tartışmalı kalan noktalar belirlenmiş mi?
1 2 3 4 5
6 Konunun incelenme biçimi:
Toplanan bilgiler genelden özele doğru, kavramsal çerçeve doğrultusunda düzenlenerek başlıklar halinde verilmiş mi?
1 2 3 4 5
7 Değerlendirme/Bulgular:
Var olan bilgi ayrıştırılarak analiz edilir. Yeni sentezler yapılarak kullanımında önemli yararları olacak içerik, bilinmeyenler ya da karşılaşılan sorunlar belirlenir. Karşıtlıklar sergilenir. Belirlenen sorunlara çözümler önerilebilir. Yeni araştırma soruları oluşturulur.
1 2 3 4 5
8 Derlemenin başarısı /Tartışma/yorum:
Derlenen makalelerdeki bilgiler amaca ve gerekçeye uygun mu? Bilgiler bir düzen içinde sıralanmış mı? Ulaşılan bulgular anlaşılır ve tarafsız bir biçimde ortaya konulmuş mu? Çalışmanın önemli sonuçlarının belirtilmesi? Çalışma sonuçlarına dayanan önerilerde bulunulmuş mu?
1 2 3 4 5
9 Kaynaklar:
Yeterli sayıda, güncel, konu ile ilişkili ve uygun kaynaklar seçilmiş mi? Bu konuda üretilen yeni bilgileri içeriyor mu? Yeterince literatür taranmış mı?
1 2 3 4 5
10 Çalışma anlaşılır şekilde mi yazılmış?
Bilimsel dil doğru kullanılmalı, makale çok uzun olmamalı, dilbilgisi ve kısaltmalarda hata olmamalı.
1 2 3 4 5

 • TÜBİTAK tarafından kongrede sunulmak üzere sözlü bildirileri kabul edilen 35 yaş altındaki akademik personele yol, konaklama ve katılım ücreti olarak toplam 750 TL’e kadar destek verilmektedir.
 • Kongremiz katılımcıları için TÜBİTAK’a başvuru yapılabilecek son tarih 27 Ocak 2017’dir.
 • Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.