Duyurular Duyurular


Kabul edilen "Poster Bildiriler" açıklandı. Sonuçlar için tıklayınız...          Kabul edilen "Sözlü Bildiriler" açıklandı. Sonuçlar için tıklayınız...         Resim ve Kompozisyon Yarışması sonuçları açıklandı. Sonuçlar için tıklayınız...         "Suya Dair Her Şey" Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı. Sonuçlar için tıklayınız...         Kayıt Olmayı Unutmayınız... Detaylı bilgi için tıklayınız...          TÜBİTAK "Yurtiçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği"... Detaylı bilgi için tıklayınız...


KONU BAŞLIKLARI

 • Akut Dönem Su Sağlama
 • Afet Dönemlerinde Kullanılabilir Su Arıtma Sistemleri ve Teknolojileri
 • Afetlerde İçme ve Kullanma Suyu Temininde Taşıma (Tanker, Kırba vb.) Su
 • Rehabilitasyon Döneminde Su Yönetimi
 • Terörizm ve Su
 • KBRN ve Su

 • Doğal Kaynak Suları
 • Doğal Mineralli Sular
 • Ambalajlı Su Kaynaklarının Tahsisi ve Yönetimi
 • Ambalajlı Sularda İzin İşlemleri Denetim ve Yaptırımlar
 • Ambalajlı Sularda Kullanılan Kaplar
 • Ambalajlı Su Satış Yerleri
 • Ambalajlı Sularda Online Takip Sistemleri
 • Ambalajlı Sularda HACPP Yönetim Sistemi

 • İçme Suyu Kaynaklarının Korunması
 • İçme Suyu Temin Edilen Yeraltı ve Yüzey Su Kalitesinin Belirlenmesi
 • Hidrojeolojik Çalışmalar Işığında Su Kaynaklarının Yönetimi
 • İçme-Kullanma Suyu Temininde Proje ve Etüt Çalışmaları
 • Su Şebeke Sistemleri
 • Su Depolarının Yapımı
 • Su Depolarının Temizliği
 • İsale Hatları
 • Bina İçi Su Yapıları, Malzemeleri ve Armatürler
 • Bina Tipleri ve İlişkili Su Sistemleri, Yararları ve Bağlantılı Riskler
 • Binalarda Su Sistemleri İle İlgili Ulusal ve Uluslararası Politikalar
 • İçme-Kullanma Sularında Mikrobiyal Kirlilik
 • İçme-Kullanma Suyunda Dezenfeksiyon ve Önemi
 • İçme-Kullanma Suyunda Kullanılan Dezenfektanlar
 • Dezenfeksiyon (Klorlama) Cihazları ve Sistemleri
 • Bina İçi Su Yapıları (bina içi su tesisatı, armatürler, atıksu sistemleri vb)
 • Arıtma Sistemlerinde Trihalometan Ölçümleri
 • İçme-Kullanma Suyu Kalitesinin İzlenmesi ve Sağlık Bakanlığı'nın Rolü
 • İçme-Kullanma Suyu Temininde Yerel Yönetimlerin Rolü
 • İçme-Kullanma Suyu Çalışmalarında Yerel Yönetimlerin Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri
 • İçme Suyu Kaynaklarında Ortaya Çıkan Siyanotoksinler
 • İçme-Kullanma Suyu Arıtımı ve Kullanılan Yöntemler
 • İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Tasarım ve İşletme Esasları
 • İçme Suyu Kaynakları ve İçme Suyu Arıtma Tesislerinde İşletme Problemleri
 • Şehir İçi Su Kaynakları ve İnsan Etkileşimi
 • İçme Suyu Kaynağı Olarak Akarsu
 • İçme-Kullanma Suyunda Arsenik, Alüminyum, Nitrat Kirliliği ve Yönetimi
 • Çapraz Bağlantı ve Geri Emilim
 • Hastane İnşaat ve Tamiratlarında İçme Suyu Kirliliği
 • İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi
 • İklim Değişikliğinin İçme Suyu Kaynakları Üzerine Etkisi

 • Termal Su Kaynakları, Arama ve İşletme Ruhsatı ve Yönetimi
 • Termal Sularda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Görev ve Sorumlulukları
 • Termal Suların Sağlık Amaçlı Kullanımı
 • Kaplıca ve Talassoterapi Tesisleri ve İzinlendirilmesi
 • Kaplıcalarda Hijyen

 • Halk Sağlığı Laboratuvarları
 • Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarları
 • Su ve Atıksu Laboratuvarlarında Yeni Teknikler ve Teknolojiler
 • Özel Laboratuvarların Yetkilendirilmesi
 • Belediye Su ve Atıksu Laboratuvarları
 • Akreditasyon

 • Yeraltı Suyu Kirlenmesi
 • Denizlerde Petrol Kirliği
 • Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Kirliliği
 • Nitrat Kirliliği
 • Pestisit Kirliliği
 • Ağır Metal Kirliliği
 • Arsenik Uygunsuzluğu
 • Sularda Radyoaktif Kirlenme
 • Farmasötik Bileşiklerin Sucul Ortamda Bulunuşu

 • Ülkemiz Su Mevzuatı
 • Avrupa Birliği Su Mevzuatı
 • Ülkemizin Su Kirliliği Konusunda Taraf Olduğu Anlaşmalar

 • Su Ürünlerinde Ağır Metallerin Taşınımı
 • Balık Çiftlikleri – Su Etkileşimi

 • Ülkemizde Günümüzde Varolan Su Sorunları
 • Önümüzdeki 10 Yılda Ülkemizde Olası Su Sorunları
 • Önümüzdeki 50 Yılda Ülkemizde Olası Su Sorunları
 • Suda Ar-Ge ve İnovasyon

 • Tarımsal Uygulamalar ve Su Kaynakları
 • Tarımsal ve Hayvansal Su Gereksiniminin Belirlenmesi
 • Tarımsal ve Hayvansal Uygulamalarda Su Temini
 • Tarımsal ve Hayvansal Uygulamalarda Atık Su Bertarafı
 • Tarımsal Kirleticilerin İçme-Kullanma Suyu Kaynakları Üzerine Etkisi
 • Gıda Üretiminde Su

 • Tarihsel Süreçte Su Yönetimi
 • Tarihte Su Sağlama Sistemleri
 • Su İle Ünlü Şehirler
 • Su Masalları
 • Su Destanları
 • Su Deyimleri

 • Yüzme Havuz Suyu Kalitesinin Belirlenmesi ve İzlenmesi
 • Yüzme Havuzlarında Hijyen
 • Yüzme Havuz Suyunun Şartlandırılması ve Havuz Suyu Operatörlerinin Eğitimi

 • Yüzme Suyu Kalitesinin İzlenmesi, Yüzme Alanlarının Belirlenmesi ve Sağlık Bakanlığı'nın Rolü
 • Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi
 • İklim Değişikliğinin Yüzme Sularına Etkisi

 • Havza Yönetimi
 • Deniz ve İçsu Kaynaklarının Yönetimi
 • Aşırı Su Kıtlığına Karşı Teknolojik ve Sosyal Adaptasyon
 • Su Kaynaklı Salgınlar
 • Su ve Canlılar
 • Su Çevrimi
 • Sucul Yaşam-İnsan Toplulukları İlişkisi
 • Suyla İlgili Araştırma Gereksinimleri ve Yöntemleri
 • Kentlerde Su: Süs Havuzları Ve Süs Bahçeciliği
 • Spor ve Rekreasyon Ortamı Olarak Su
 • Spor ve Rekreasyonda Kullanılan Su
 • Su Savurganlığının Önlenmesi
 • Sağlık Kuruluşlarında Su Yönetimi
 • Sintine Suları
 • Su Konusunda Risk İletişimi
 • Sanayide Su Yönetimi